भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sanskrit-Hindi Electronic Dictionary (JNU)

Jawaharlal Nehru University (JNU)

छदिः

घर की छत या छप्पर

छदिस्

गाड़ी की छत

छदिस्

घर की छत या छप्पर

छद्

ढकना, ऊपर से ढाँप देना, पर्दा करना

छद्यतापसः

बना हुआ तपस्वी, पाखंडी

छद्यरूपेण

अज्ञात रूप से, भेस बदल कर

छद्यवेशिन्

खिलाड़ी, ठग, भेस बदले हुए

छद्यिन्

जालसाज, धोखेबाज

छद्यिन्

भेस बदलते हुए

छन्दः

कामना, इच्छा, कल्पना, चाह, अभिलाषा

छन्दः

स्वतन्त्र इच्छा, अपनी छाँट, मन कि मौज, कामचार, स्वतन्त्र या इच्छानुकूल आचरण

छन्दः

वश्यता, नियन्त्रण

छन्दः

मतलब, इरादा, आशय

छन्दः

जहर

छन्दस्

कामना, चाह, कल्पना, इच्छा, मरजी

छन्दस्

स्वतन्त्र इच्छा, स्वेच्छाचरण

छन्दस्

मतलब, इरादा

छन्दस्

जालसाज, चालाकी, धोखा

छन्दस्

वेद, वैदिक सूक्तों का पावन पाठ

छन्दस्

वृत, छन्द

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App